Tri ân phụ nữ Việt - Vẹn toàn việc nhà, Tự tin chăm tóc