Chính sách bảo mật – CoopOnline.vn

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng xác nhận rằng đồng ý để Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Saigon Co.op”) bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các điều khoản cụ thể, rõ ràng như sau:

PHẦN I- ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Điều khoản về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân (gọi chung là “ĐKBVDL”) là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Khách hàng với Saigon Co.op và nền tảng mua sắm trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn website https://Cooponline.vn, ứng dụng di động mua sắm trực tuyến của Saigon Co.op (sau đây gọi chung là “Co.op Online”).
 2. Để tránh nhầm lẫn, ĐKBVDL chỉ áp dụng cho các Khách hàng cá nhân.
 3. Saigon Co.op luôn đề cao và tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân. Đồng thời, Saigon Co.op luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của Khách hàng  và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 4. Saigon Co.op chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Phụ thuộc vào vai trò của Saigon Co.op trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; hoặc (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Saigon Co.op sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. ĐKBVDL được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng với Saigon Co.op, không phụ thuộc vào việc thời điểm ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng chấp thuận ĐKBVDL.
 7. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Saigon Co.op và Khách hàng tại ĐKBVDL này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi, nhưng sẽ là cộng dồn vào thỏa thuận giữa Saigon Co.op và Khách hàng đang có ở bất kỳ văn bản nào; và không một điều khoản nào trong ĐKBVDL này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất kỳ quyền nào trong số các quyền của Saigon Co.op trên Co.op Online. Tuy nhiên, trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa nội dung của ĐKBVDL này với các thỏa thuận đã ký kết giữa Khách hàng với Saigon Co.op trước đó, thì nội dung của ĐKBVDL được ưu tiên áp dụng.

PHẦN II – LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Khách hàng hiểu, xác nhận và đồng ý rằng Saigon Co.op được phép xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng (bao gồm thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan …) mà Khách hàng đã, đang và sẽ cung cấp cho Saigon Co.op trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên Co.op Online, trong đó bao gồm :

 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của Khách hàng; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng.
 2. Thông tin về lịch sử đơn hàng, giá trị đơn hàng, loại hàng hóa, dịch vụ và các thông tin khác có liên quan đến đơn hàng của Khách hàng trên Co.op Online (bao gồm kể cả các thông tin để thực hiện cho mục đích giao nhận hàng hóa, dịch vụ thanh toán cho đơn hàng…) ngoại trừ các thông tin là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định pháp luật.
 3. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (trong các trường hợp giao hàng, nhận các ưu đãi, khuyến mại, quà tặng thì thông tin của bên nhận hàng, người nhận hàng, người liên hệ) cho Co.op Online, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu của Saigon Co.op (Khách hàng có trách nhiệm thông báo đầy đủ các nội dung được quy định tại ĐKBVDL này cho bên thứ ba và chịu trách nhiệm có được sự đồng ý của bên thứ ba đó như thể bên thứ ba đó là đối tượng áp dụng của ĐKBVDL này).

PHẦN III – CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Thu thập dữ liệu cá nhân
 2. Để Saigon Co.op có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc xử lý các yêu cầu của Khách hàng, Saigon Co.op có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập Dữ liệu cá nhân theo Mục 2 của ĐKBVDL này.
 3. Saigon Co.op có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những dữ liệu cá nhân này từ Khách hàng khi Khách hàng trong quá trình Saigon Co.op cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Khách hàng, và từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Saigon Co.op và Khách hàng khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Saigon Co.op hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của Saigon Co.op;
  1. Từ các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam;
  1. Từ hoạt động phân tích các hoạt động của Khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Co.op Online ;
  1. Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
 5. Saigon Co.op có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho một, một số hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  1. Xác minh của các thông tin được Khách hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách hàng;
  1. Xử lý việc đăng ký của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Saigon Co.op  đề xuất hoặc cung cấp trên Co.op Online;
  1. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do Saigon Co.op và các thành viên trong Saigon Co.op đề xuất hoặc cung cấp;
  1. Liên hệ với Khách hàng nhằm trao đổi thông tin, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, giao các hóa đơn, các quà tặng chương trình khuyến mại, chăm sóc hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên Co.op Online hoặc các giao dịch có liên quan.
  1. Thông báo cho Khách hàng các thông tin về quyền lợi, thay đổi các tính năng của sản phẩm, dịch vụ của Sagon Co.op trên Co.op Online.
  1. Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các các sản phẩm, dịch vụ của Saigon Co.op hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị, giới thiệu sản phẩm với nội dung, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm một cách phù hợp theo quy định của Saigon Co.op;
  1. Lập các báo cáo kinh doanh, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định pháp luật;
  1. Tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chặn cuộc gọi hoặc tương tự (nếu có);
  1. Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào do Saigon Co.op cung cấp (dù được thực hiện bởi Saigon Co.op hay một bên thứ ba khác mà Saigon Co.op hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách hàng;
  1. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Saigon Co.op và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
  1. Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;
  1. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Saigon Co.op, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
  1. Cho các nhà cung cấp/các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Saigon Co.op để thực hiện dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc Saigon Co.op;
  1. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  1. Để thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của Saigon Co.op đối với các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng;
  1. Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Saigon Co.op mà Saigon Co.op cho là phù hợp tại từng thời điểm; và
  1. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
 6. Saigon Co.op sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách hàng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại ĐKBVDL.
 7. Saigon Co.op không mong muốn việc để xảy ra bất kỳ thiệt hại, hậu quả hoặc rủi ro nào đối với Khách hàng trong quá trình xử lý dữ liệu của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn như việc rò rỉ, bị đánh cắp dữ liệu…) tuy nhiên Saigon Co.op thông báo một cách cẩn trọng rằng Saigon Co.op sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi có thể để đảm bảo quá trình xử lý dữ liệu của Khách hàng được cẩn thận, bằng các phương thức, biện pháp thực hiện mà theo Saigon Co.op nhận thấy an toàn, tối ưu và có thể giảm thiểu hậu quả, thiệt hại xảy ra cho Khách hàng. 

PHẦN IV – TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC

XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại ĐKBVDL này, Saigon Co.op sẽ chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một, một số hoặc các bên dưới đây:
  1. Các công ty con, công ty có phần vốn góp, có cổ phần của Saigon Co.op, đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) và/hoặc các đơn vị, phòng ban chuyên môn của Saigon Co.op;
  1. Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phần thưởng, khuyến mại, nhà cung cấp quà tặng, các bên đồng thương hiệu, chương trình khách hàng thân thiết, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận; bất kỳ tổ chức tín dụng, đại lý và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức khác có liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà Saigon Co.op cung cấp cho Khách hàng;
  1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, chuyển đối hình thức sở hữu doanh nghiệp thì dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chuyển giao theo quy định pháp luật.
  1. Bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với Saigon Co.op;
  1. Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc Saigon Co.op có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 2. Ngoài ra, các tổ chức thuộc Saigon Co.op và đối tác chiến lược của Saigon Co.op có thể liên hệ với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà Saigon Co.op tin rằng Khách hàng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích cho Khách hàng.
 3. Saigon Co.op luôn xem dữ liệu cá nhân của Khách hàng là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên đã nêu ở trên, Saigon Co.op sẽ không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:
  1. Khi có sự đồng ý của Khách hàng;
  1. Khi Saigon Co.op được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  1. Khi Saigon Co.op chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng và Saigon Co.op;

PHẦN V – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng có các quyền sau đây:
 2. Khách hàng được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 3. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp sau:
 4. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.
 5. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
 6. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
 7. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
 8. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
 9. Khách hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 10. Khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 11. Khách hàng được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 12. Khách hàng được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 13. Khách hàng được yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân cung cấp cho Khách hàng dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 14. Khách hàng được phản đối Saigon Co.op xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. Saigon Co.op thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 15. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 16. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 17. Chủ thể dữ liệu có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
 18. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Saigon Co.op theo thông tin được cung cấp trên Co.op Online.
 19. Saigon Co.op, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng, tùy thuộc vào quyền của Saigon Co.op được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.
 20. Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng đã cung cấp cho Saigon Co.op, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng cần biết rằng Saigon Co.op có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Saigon Co.op cho Khách hàng trên Co.op Online. Các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với Saigon Co.op, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo thỏa thuận giữa Khách hàng với Saigon Co.op, đồng thời Saigon Co.op bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Saigon Co.op trong những trường hợp đó. Theo đó, Saigon Co.op sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Khách hàng, và các quyền hợp pháp của Saigon Co.op sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.
 21. Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản và/hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. Saigon Co.op tùy từng trường hợp cụ thể, có quyền yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.

PHẦN VI – BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

 1. Saigon Co.op xem các dữ liệu cá nhân của Khách hàng như là một trong những tài sản quan trọng nhất của Saigon Co.op. Theo đó, các biện pháp bảo vệ dữ liệu của Khách hàng sẽ được Saigon Co.op thực hiện và áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu của Khách hàng. Trách nhiệm bảo mật dữ liệu của Khách hàng là yêu cầu bắt buộc Saigon Co.op đặt ra đối với toàn thể nhân viên của Saigon Co.op.
 2. Saigon Co.op thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật mà theo đánh giá của Saigon Co.op là tối ưu, hiệu quả và an toàn nhất, đồng thời Saigon Co.op đảm bảo rằng việc xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được thực hiện với các tần suất thường xuyên trong khả năng có thể của Saigon Co.op.

PHẦN VII – ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Saigon Co.op có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của ĐKBVDL này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang điện tử của Saigon Co.op: https://cooponline.vn và/ hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc khác mà Saigon Co.op cho là phù hợp.
 2. ĐKBVDL này có hiệu lực cho tới khi Khách hàng có quyết định khác hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. Saigon Co.op lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo ĐKBVDL này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.
 3. Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ĐKBVDL hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
 4. Trung tâm CSKH: 1900 5555 68
 5. Mail CSKH: [email protected]

Khách hàng xác nhận đã biết rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung nêu tại ĐKBVDL trước khi Saigon Co.op thực hiện việc thu thập dữ liệu của khách hàng theo quy định pháp luật.