Sản phẩm ngày lễ hội bia

Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai.
Không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.